TKI-KÄRJET KILPAILU

Kiitos kaikille äänensä antaneille!
Äänestys on nyt päättynyt.

Kansainvälinen sarja

Arviointiryhmä: Seliina Päällysaho (SEAMK), Susanna Näreaho (Metropolia) ja Mika Tuuliainen (EK)

Klikkaa hanketta, niin pääset lukemaan hankkeen kuvauksen.

ELLAN – European Later Life Active Network

Savonia AMK

ELLAN – European Later Life Active Network -hanke

Eurooppalainen ydinosaamisen viitekehys laadittiin projekti- konsortiumin toteuttamiin tutkimuksiin perustuen: kirjallisuus- katsaus ikääntyneiden parissa työskenteleviltä vaadittavasta osaamisesta (opiskelijoita oli mukana katsauksen laadinnassa); laadullinen haastattelututkimus ikääntyneiden käsityksistä ammattilaisilta vaadittavasta osaamisesta; kvantitatiivinen tutkimus (kysely) ammattilaisten käsityksistä ikääntyneiden kanssa työskentelyssä vaadittavasta osaamisesta. Tutkimukset toteutettiin kolmen vuoden kuluessa koko Euroopan tasolla ottaen kattavasti huomioon eri osallistujamaiden kansalliset erityispiirteet. Tutkimustulosten pohjalta laaditut kompetenssit kuvataan dokumentissa ”Eurooppalainen ydinosaamisen viitekehys ikääntyneiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille”. Dokumentti on käännetty 20 kielelle. Viitekehyksen mukaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilainen työskentelee ammatissaan asiantuntijan, vuorovaikutuksen osaajan, yhteistyössä toimijan, organisoijan, hyvinvoinnin edistäjän, kehittäjän ja vastuullisen ammattilaisen rooleissa. Näihin rooleihin kuvattiin 18 laajaa kompetenssia ja niihin liittyvät suoritusindikaattorit ja tulokset. Kompetenssiviitekehys todennettiin kahdella Delphi-tutkimuksen kierroksella, joihin osallistui 21 käytännön asiantuntijaa sekä 21 tutkijaa eri puolilta Eurooppaa.

eMenthe: Developing Master’s level eLearning material in mental health

TAMK

eMenthe: Developing Master’s level eLearning material in mental health -hanke

Hanke kesti kolme vuotta (2013-2016). Tänä aikana verkko-oppimateriaaleja rakennettiin koko ajan jatkuneessa kansainvälisessä yhteistyössä. Ensivaiheessa tarkasteltiin osallistuvien korkeakoulujen opetussuunnitelmia sekä keskeisiä, ajankohtaisia, kansainvälisiä dokumentteja mielenterveystyön alalta. Näiden perusteella päätettiin verkko-oppimateriaaleissa keskittyä kolmeen keskeiseen teemaan. Seuraavassa vaiheessa kussakin osallistuvassa maassa haastateltiin verkko-oppimateriaalien eri käyttäjäryhmiä ja näistä haastatteluista (yli 100 haastattelua) saatu tieto analysoitiin verkko-oppimateriaalien sisältöä varten. Haastattelujen lisäksi kustakin kolmesta teemasta tehtiin kansainvälisissä pienryhmissä kirjallisuuskatsaukset. Sekä sisältö että sisällön rakenne kotisivuille rakentui näiden vaiheiden kautta. Verkko-oppimateriaalien valmisteluvaiheessa tehtiin useita sekä sisäisiä että ulkoisia arviointi- ja pilotointivaiheita materiaalien laadun varmistamiseksi. Helmikuun lopussa 2016 materiaalit julkaistiin suunnitelman mukaisesti avoimesti kaikkien saataville sivustolla ementhe.eu. Materiaalien käyttäjiä on tähän mennessä ollut 78 eri maasta, käyntejä on yli 10 000. Projektin jälkeen partnerit ovat jatkaneet aktiivisesti yhteistyötä ja muun muassa kansainvälisiä julkaisuja on vielä eri vaiheissa julkaisuprosessia tulossa. Myös uutta yhteistä hanketta valmistellaan. Vuonna 2016 WHO Europe sisällytti hankkeen eHealth –raporttiin yhtenä käytännön hyvänä esimerkkinä.

RYE Connect

KAMK

RYE Connect -hanke

Hankkeessa on luotu HotHouse-valmennusohjelmat eri vaiheessa oleville yrityksille (PreStart, Strat, Growth ja Reboot) Olemme rakentaneet kansainvälisiä verkostoja jotka palvelevat nuoria yrittäjiä: -Sijoittajaverkosto, 21 sijoittajaa tai sijoitusyhtiötä eri puolilta NPA-aluetta.
-Nuorten yrittäjien verkosto, noin 2000 jäsentä
-Kumppanuusverkosto, 15 jäsentä
-On line- business portaali (portaalissa yrittäjyysvalmentajat, sijoittajat,yrittäjät ja nuoret kohtaavat). Portaali tarjoaa valmennusohjelmien tuki- ja oppimateriaalit, pitchausportaalin (nuorten innovaatiot kohtaavat palvelussa sijoittajat) liiketoimintasuunnitelmatyökalun, pelillistetyn liiketoiminnan suunnittelutyökalun, roolimalli- ja vertaisvideoita sekä työkalun yritysidean tai jo toimivan yrityksen toiminnan evaluointiin.

Kansallinen sarja

Arviointiryhmä: Terhi Laine (Diak), Mikko Keränen (KAMK) ja Hannele Salminen (Kuntaliitto)

Klikkaa hanketta, niin pääset lukemaan hankkeen kuvauksen.

Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö (ALVO)

Savonia AMK

Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö (ALVO) -hanke

Projekti toteutettiin kolmen työpaketin avulla:
TP 1:
– Suunniteltiin pedagogisesti toimivat ja projektioppimiseen pohjautuvat oppimismenetelmät, jotka hyödyntävät tehokkaasti tutkimushankkeita ja niissä aikaansaatuja tuloksia sekä kumuloituvaa osaamista.
– Suunniteltiin tki- ja oppimisympäristön liiketoimintamalli, jonka avulla ympäristöä voidaan hyödyntää liiketoiminnallisesti kannattavasti.
– Tarvekartoituksen pohjalta luotiin palvelumalli ja toimintakonsepti tarpeiden täyttämiseksi.
– Prototypoitiin nettiportaali, jonka avulla ympäristön hyödyntäminen voi tapahtua.
TP 2:
– Määriteltiin, kilpailutettiin, hankittiin ja otettiin käyttöön tarvittavat ohjelmistot sekä muovitulostimet.
– Toteutettiin soveltuvuustestejä ja demonstraatioita alueen yritysten tuotteiden 3D-tulostamisesta.
TP 3:
– Kartoitettiin AM:n käyttöä ja tarvetta Suomessa sekä Pohjois-Savossa teollisuuden ja terveydenhuollon sovelluksissa.
– Kartoituksen pohjalta selvitettiin metallitulostimien tarve ja rakennettiin konsortio, joka tulee hyödyntämään ja edelleen kehittämään ALVO-ympäristöä.
– Tarvekartoituksen perusteella selvitettiin myös markkinoilla olevat metallin tulostimet ja niiden hankinta- ja käyttökustannukset.

BIOUREA - Innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa 2015-2016

TAMK

BIOUREA – Innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa 2015-2016 -hanke

Hankkeessa testattiin käytännössä erilliskerätyn virtsan keräystapoja, käsittelyä turvalliseksi käyttää, sekä lannoitevaikutusta ja –tehoa peltomittakaavan lannoitekokein. Lisäksi tehtiin hygieniaan, turvallisuuteen ja ravinnearvoihin liittyvät fysikaalis-kemialliset testit ja analyysit. Lisäksi virtsan ja käymäläkompostin hyötykäytön prosessia mallinnettiin ja edistettiin niiden tuotteistamista lannoitevalmisteiksi. Hankkeessa laskettiin syntypaikkaerotellun virtsan ja käymäläkompostin ravinnepotentiaalit, verrattiin syntypaikkaerottelevien ratkaisujen ympäristövaikutuksia nykytilaan elinkaariarvioinnin keinoin ja tehtiin kustannus-hyötylaskelmia virtsan lannoitekäytöstä. Yksi hankkeen tavoitteista oli myös vaikuttaa aihetta koskeviin asenteisiin ja ennakkoluuloihin koko ketjun (kuluttajat, tuottajat, elintarviketeollisuus) osalta mm. tiedotuksen avulla ja tarjota lisätietoa ihmisten tuottamien ravinteiden potentiaalista ja käytöstä sekä turvallisuudesta. Hankkeen toimet toteutettiin vuosien 2015-2016 aikana siten, että ensimmäisenä vuonna keskityttiin virtsan keräykseen ja analysointiin ja toisena vuonna lannoituskokeisiin. Koko hankkeen ajan toimista tiedotettiin sekä internetin kautta, että mediatiedoittein.

Logistiikkaverstas

Kaakkois-Suomen AMK XAMK

Logistiikkaverstas -hanke

Logistiikkaverstas vastaanottaa yrityksiltä ja organisaatioilta työelämälähtöisiä toimeksiantoja ja toteuttaa niitä erilaisina palveluina monialaisten opiskelijatiimien kanssa. Toimeksiantoja otetaan vastaan kaikilta toimialoilta, mutta ratkottavat haasteet liittyvät logistiikkaan. Logistiikkaverstaan palvelutuotteita ovat pienet projektit (kesto 1-4 viikkoa), laajat projektit (kesto 3 kk) ja työpajat (kesto 1-2 päivää). Logistiikkaverstas kokoaa opiskelijatiimit ratkomaan yritysten ja organisaatioiden toimeksiantoina saatuja haasteita ja ohjaa ja fasilitoi haasteiden toteutusta. Toimeksiannon antava yritys tai organisaatio voi osallistua mukaan toimeksiannon toteutukseen joko ohjaavana tai osallistuva osapuolena. Yrityksen tai organisaation rooli määritellään toimeksiannon toteutustavasta sovittaessa, jolloin molemmat osapuolet sitoutetaan toimeksiannon loppuun saattamiseen. Opiskelijat ovat yhteydessä yritykseen / organisaatioon koko toimeksiannon toteutuksen ajan yhdessä Logistiikkaverstaan fasilitaattoreiden kanssa. Toimeksiantojen lisäksi Logistiikkaverstas järjestää yrityksille ja opiskelijoille suunnattuja ajankohtaisia tapahtumia ja seminaareja. Logistiikkaverstas tarjoaa toiminnallaan opiskelijoille ja yrityksille paikan verkostoitumiselle ja uusien kontaktien luomiselle.